Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Lid worden? Klik hier

Bereikbaarheid Noord-Brabant en Zeeland | Position paper

De infrastructuur en bereikbaarheid van de provincies Noord-Brabant en Zeeland staan meer en meer onder druk. Dat is al jaren zo, cijfers van de ANWB laten zien dat het aantal files in Nederland, en vooral in Noord-Brabant, blijft stijgen. Ook vorig jaar nam de filedruk in de provincie weer toe, in 2023 met 35 procent ten opzichte van 2022. Als doorvoerland voor het vrachtverkeer van en naar de Rotterdamse haven speelt Noord-Brabant een cruciale rol in het Nederlandse infrastructuurnetwerk. Goede doorstroming van het verkeer is dus van groot belang.

Ook de bereikbaarheid van de provincie Zeeland vraagt om de nodige investeringen. Om de komende jaren door te groeien naar 450.000 inwoners zijn investeringen in de bereikbaarheid noodzakelijk. Daarnaast staat de provincie Zeeland de komende jaren voor een grote vervangingen renovatieopgave.

Klik hier voor de pdf-versie van deze position paper >>

Investeren in bereikbaarheid is investeren in economische en maatschappelijke groei

VNO-NCW Brabant Zeeland pleit voor investeringen in bestaande, maar vooral in de aanleg van nieuwe infrastructuur. Ook willen wij investeringen in het openbaar vervoer, de fietsinfrastructuur en de verbinding met het achterland. Die laatste drie zijn van groot maatschappelijk belang, omdat ze bijdragen aan de bereikbaarheid van verder afgelegen gebieden en de mobiliteitstransitie en verduurzamingsopgave. Alleen zo blijven de regio en het regionale bedrijfsleven bereikbaar, versterken we de economische positie en groei van beide provincies, en werken we aan duurzamere mobiliteit. Momenteel ontbreekt het lokale en regionale overheden echter aan bestuurlijke slagkracht en overeenstemming tussen regionale overheden om deze investeringen in gang te zetten.

Om de groeiende mobiliteitsbehoefte aan te kunnen is het van belang dat stilliggende projecten door de stikstofimpasse weer op gang komen. De overheid is daarbij aan zet.

Investeren infrastructuur

Om de stijgende filedruk de komende jaren aan te kunnen, zijn investeringen dus noodzakelijk. VNO-NCW Brabant Zeeland ziet in de praktijk dat overheden de focus verleggen van de aanleg van nieuwe naar het
onderhouden van bestaande infrastructuur. Beide zijn echter van groot belang. De totale infrastructuur dient mee te groeien met de groei van de economie, het aantal inwoners en de woningbouw. Deze ontwikkelingen gaan
hand in hand. Dat overheden die focus verleggen heeft te maken met de voortdurende stikstofimpasse. Die heeft tot gevolg dat grote noodzakelijke infraprojecten in de regio stilliggen, terwijl de reductie van de stikstofuitstoot in de regio op schema ligt. Om de groeiende mobiliteitsbehoefte aan te kunnen is het van belang dat deze stilliggende projecten weer op gang komen. De overheid is daarbij aan zet.

Bedrijventerreinen, waar 40% van de werkgelegenheid plaatsvindt, zijn van groot economisch belang en dienen goed bereikbaar te zijn met het openbaar vervoer. Ook de aanleg van betere fietsinfrastructuur draagt bij aan het verhogen van de regionale bereikbaarheid.

Mobiliteitstransitie

VNO-NCW Brabant Zeeland onderschrijft het belang van de mobiliteitstransitie. Verbetering van het openbaar vervoer en fietsinfrastructuur in de regio levert een bijdrage aan het oplossen van het vastlopende verkeer in de regio. Om deze mobiliteitstransitie te versnellen zijn gerichte investeringen van overheden nodig. Overheden investeren veel in de OV knooppunten, maar buitengebieden en bedrijventerrein zijn vaak slecht bereikbaar.
Bedrijventerreinen, waar 40% van de werkgelegenheid plaatsvindt, zijn van groot economisch belang en dienen goed bereikbaar te zijn met het openbaar vervoer. Ook de aanleg van betere fietsinfrastructuur draagt bij aan het verhogen van de regionale bereikbaarheid. Nederland heeft het grootste aantal fietsen ter wereld per hoofd van de
bevolking, desondanks reizen relatief weinig mensen in Nederland met de fiets naar hun werk. Om werknemers te motiveren met de fiets te gaan zijn investeringen in kwalitatief goede en voldoende fietsinfrastructuur van belang. De fiets is immers een duurzaam en zeer toegankelijk alternatief voor de auto. VNO-NCW Brabant Zeeland vraagt overheden te investeren in het openbaar vervoer en fietsinfrastructuur om de druk op de wegen in de regio te verzachten.

Verbindingen achterland

De bereikbaarheid van het achterland is met name voor de provincie Zeeland van groot belang. Het achterland is de markt voor veel bedrijven in beide provincies, maar de bereikbaarheid laat te wensen over. Deze gebieden dienen zowel per weg, openbaar vervoer als op de fiets voldoende aansluiting te hebben met overige gebieden om de economie in deze regio’s te bevorderen. Buisleidingen spelen een belangrijke rol om te zorgen voor minder uitstoot én minder verkeer op zowel het spoor als de weg. Dat vergt de komende jaren echter wel om een kordate aanpak en gerichte aanpassingen.

De centrale ligging en de grote economische toegevoegde waarde van de Brainport vraagt om uitbreiding van het huidige infrastructuurnetwerk in lijn met de groei van de regionale mobiliteitsbewegingen.

Bereikbaarheid Brainport

Als snelst groeiende regio van het land staat de bereikbaarheid van de Brainportregio zwaar onder druk. Om die te verbeteren, vragen wij om verregaande investeringen. Ook in deze regio ontbreekt het op dit moment aan bestuurlijke slagkracht om de bereikbaarheid te verbeteren ten gunste van de economie en welvaart. De centrale ligging en de grote economische toegevoegde waarde van de Brainport vraagt om uitbreiding van het huidige
infrastructuurnetwerk in lijn met de groei van de regionale mobiliteitsbewegingen. VNO-NCW Brabant Zeeland roept de Brainportgemeenten op gezamenlijk te investeren in het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio via de weg, het openbaar vervoer en de fiets en daarbij over de eigen gemeentegrenzen heen te kijken.

InZuid

Met het project InZuid werken VNO-NCW Brabant Zeeland en de Limburgse
Werkgeversvereniging samen met de drie zuidelijke provincies van Nederland -Zeeland, Noord-Brabant en Limburg- aan de ontwikkeling en verbetering van de provinciale hoofdinfrastructuur. Het doel: meer, slimmere en duurzame investeringen in Zuid-Nederland. Binnen InZuid wordt gewerkt aan vijf modaliteiten, namelijk buisleidingen, spoor, water, weg en lucht. Grote belang van investeringen niet te onderschatten.

Belang van genoemde investeringen valt niet te onderschatten

De aanleg van grote infraprojecten moet weer op gang te komen en de stikstofimpasse moet worden doorbroken. Beide provincies verdienen, zowel voor het economisch en maatschappelijk belang, een goede bereikbaarheid. VNO-NCW Brabant Zeeland staat klaar om namens het bedrijfsleven mee te denken aan de bereikbaarheidsopgave.

Klik hier voor de pdf-versie van deze position paper >>

Vragen of meer informatie?

Neem dan contact op met Paul Teeuwen, belangenbehartiger infrastructuur en ruimte, via teeuwen@vnoncwbrabantzeeland.nl of 06 – 45 82 94 47

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement