Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Analyse partijprogramma’s aan de hand van de 5 standpunten van Brabantse ondernemers | Provinciale Statenverkiezingen 2023

Verkiezingen Provinciale Staten 2023: gedeelde analyse van de huidige problematiek, maar grote verschillen bij voorgestelde oplossingen

Als stem van het bedrijfsleven naar de politiek is VNO-NCW Brabant Zeeland nauw betrokken bij de Provinciale Staten verkiezingen in Brabant op woensdag 15 maart 2023. Het vestigingsklimaat staat onder druk, de bouw ondervindt problemen door de huidige stikstofimpasse en er is een tekort aan fysieke ruimte voor bedrijven. Dit is maar een greep uit de uitdagingen waar ondernemers vandaag de dag tegenaan lopen. Des te groter het belang om op provinciaal niveau te kiezen voor beleid dat bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van de Brabantse ondernemingen.

Benieuwd naar onze volledige analyse? Mail Midas de Rooij: rooij@vnoncwbrabantzeeland.nl.

Eerder publiceerden we dé vijf belangrijkste dossiers volgens ondernemers in onze provincie, en wat daarop moet gebeuren. Deze 5 ondernemerstandpunten vergeleken we aan de hand van een steekproef onder acht partijprogramma’s van gevestigde politieke partijen in Brabant. Hieruit blijkt het volgende:

#1 Vestigingsklimaat

Visie VNO-NCW Brabant Zeeland

Het vestigingsklimaat staat onder druk. Geef ondernemers de ruimte om via innovatie oplossingen te bieden voor de grote uitdagingen waar we als samenleving voor staan.

Politieke partijen

Politieke partijen erkennen dat tijden veranderen, het beleid wordt selectiever wat betreft het type bedrijf dat zich nog kan en mag vestigen. Het moet bijdragen aan de brede welvaart, geen ecologische schade aanrichten en duurzaam ondernemen staat alsmaar hoger in het vaandel. Er wordt door veel partijen erkend dat ruimte voor bedrijven schaars is en dat er dus nieuwe locaties nodig zijn. Selectieve uitgifte is dan geboden en ruimte voor grootschalige logistiek is niet vanzelfsprekend. Innovatie moet gaan bijdragen aan een circulaire toekomst.

#2 Woningbouw, bedrijventerreinen en binnensteden

Visie VNO-NCW Brabant Zeeland

Actief bedrijventerreinenbeleid: als provincie actief nieuwe terreinen ontwikkelen en intensiever gebruik van bestaande terreinen bevorderen.

Politieke partijen

Dat het woningtekort in Brabant nijpend is, staat buiten kijf. De partijen zijn over het algemeen eensgezind over de urgentie van het bouwen van betaalbare woningen, ook om starters een kans te geven. Daarnaast komen woningen steeds vaker dicht op bedrijventerreinen te staan, wat mogelijk tot overlast kan zorgen.

Tussen de partijen zijn grote verschillen te bespeuren in de visie hoe we om moeten gaan met ruimtebesteding. Waar de ene partij een lofzang houdt over de gevestigde maakbedrijven die Brabant groot hebben gemaakt, vindt de andere partij dat de schaarse ruimte die er nog is op ecologisch verantwoorde wijze benut moet worden. Een fenomeen wat veelal terugkomt is de herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen, oftewel de hoogte in en een meer efficiënte vorm van ruimtebesteding.

#3 Infrastructuur

Visie VNO-NCW Brabant Zeeland

Tempo van aanleg van nieuwe infrastructuur moet sterk omhoog, in lijn met de ontwikkeling van Brabant.

Politieke partijen

Je hoeft geen verkeerskundige te zijn om te constateren dat Brabant gedurende een normale werkweek op tal van knooppunten dichtslibt. Ondanks dat partijen dit probleem erkennen, verschillen de standpunten enorm in hoe dit complexe probleem opgelost dient te worden. Van inzet op deelmobiliteit, het OV-netwerk uitbreiden, pilots voor langzamer rijden en het aanleggen van nieuwe infrastructuur; allerlei oplossingen passeren de revue.

Zorgwekkend in onze ogen is dat er maar enkele partijen zijn die onvoorwaardelijk kiezen voor een verbeterde bereikbaarheid en vinden dat het tempo van wegenuitbreiding omhoog moet. Brabant ontwikkelt zich snel, maar hier wordt qua infrastructuur niet echt op geanticipeerd valt te concluderen uit de partijprogramma’s. Een belangrijke kwestie is de CO2-reductie die partijen als argument gebruiken om de aanleg van nieuwe wegen te weren.

#4 Stikstof en energietransitie

Visie VNO-NCW Brabant Zeeland

Beëindig de impasse op stikstofgebied door ontwikkelruimte te bieden tegen de achtergrond van een dalende uitstoot van stikstof.

Politieke partijen

Vrijwel alle partijen onderkennen dat vanwege de stikstofproblematiek de boel op slot zit. Met name de landbouw en bijbehorende transitie die er aan zit te komen of eigenlijk reeds ingezet is wordt in de partijprogramma’s uitgebreid besproken. In Brabant is de agrarische sector een grote economische speler. Hier zal volgens de partijen verduurzaming moeten optreden en veelal middels techniek een uitweg moeten worden gevonden.

De Provincie Brabant heeft een voortrekkersrol in de energietransitie. In 2050 wordt beoogd om volledig duurzame energie te gebruiken, die grotendeels wordt opgewekt in Brabant zelf. Ook hier doen de politieke partijen een beroep op technologie en innovatie om deze transitie zo snel en zorgvuldig mogelijk aan te vliegen.

#5 (Internationaal) Talent

Visie VNO-NCW Brabant Zeeland

De Brabantse arbeidsmarkt vraagt offensief provinciaal beleid op het punt van techniekonderwijs en gerichte instroom uit andere landen.

Politieke partijen

De pijler talent is breed en veelomvattend. De Brabantse arbeidsmarkt vraagt offensief provinciaal beleid op het punt van techniekonderwijs en gerichte instroom uit andere landen, aldus VNO-NCW Brabant Zeeland. Uit de partijprogramma’s komt tevens naar voren dat de aandacht voor techniek in combinatie met onderwijs alsmaar toeneemt. Er zijn tekorten in meerdere sectoren, die (deels) opgevangen moeten worden door omscholing.

De partijen raken het niet eens over de toestroom van internationale arbeidskrachten, hier zijn de meningen zeer over verdeeld. Enkele partijen vinden dat de inzet van arbeidsmigranten en expats alleen wenselijk is als er een tekort is aan eigen Brabantse werknemers. Aan de andere kant juichen sommige partijen de toenemende internationalisering op de arbeidsmarkt juist toe, omdat dit zou bijdragen aan het economische succes van de provincie.

Volledige analyse

Benieuwd naar onze volledige analyse?
Mail Midas de Rooij: rooij@vnoncwbrabantzeeland.nl.

 

Werkbezoeken en ondernemersdebat

Op 15 maart 2023 vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. De plannen die de politieke partijen maken in de verkiezingsprogramma’s, en mogelijk later terugkomen in het coalitieakkoord, zijn van groot belang voor het Brabantse en Zeeuwse bedrijfsleven.

Naast de analyse van de verschillende partijprogramma’s aan de hand van onze vijf standpunten, brengen we samen met de brancheverenigingen ook vijf werkbezoeken. Telkens op locatie bij een aansprekend bedrijf. Hier gaan we in dialoog met stakeholders en (toekomstige) politici. Om verbinding met elkaar te zoeken en sámen te kijken naar een oplossing voor de grote opgaven van vandaag. Van deze werkbezoeken maken we een kort filmpje die we voorafgaand aan de verkiezingen delen op onze social media. Volg ons hier.

In de provincie Zeeland organiseren we op 6 maart een breed ondernemersdebat met de Zeeuwse lijsttrekkers.

Wij wensen je veel succes en wijsheid toe bij het verzilveren van je stembiljet op 15 maart!

Lees ook:
Provinciale Statenverkiezingen 2023: Brabantse en Zeeuwse standpunten

Vragen of meer informatie?

Neem dan contact op met Jan van Mourik, manager belangenbehartiging, via mourik@vnoncwbrabantzeeland.nl

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement