Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Pensioenakkoord in vogelvlucht

Nu we aan de vooravond staan van de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen, is het tijd om de balans om te maken. Wat houdt deze wet op grote lijnen in, welke gevolgen heeft dit voor u als werkgever en voor uw werknemers en wanneer treedt het in werking? Eén ding is zeker, alle bestaande pensioenregelingen wijzigen. 

Daarom organiseren wij op woensdag 12 oktober van 10.00 – 11.00 uur een online Q&A in samenwerking met onze partners ABAB en Aon. Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

Wij zetten hieronder alvast de #10 belangrijkste zaken voor jou op een rij:

#1 Geen middelloonregelingen meer

Middelloonregelingen zijn niet meer mogelijk. Iedereen stapt over op een beschikbare premie. Niet de uitkering, maar de premie vormt het uitgangspunt van de pensioenregeling. Dat betekent dat alleen een premieovereenkomst nog mogelijk is. Eind- en middelloonregelingen behoren definitief tot het verleden.

#2 Voor alle werknemers dezelfde premie

Werknemers, ongeacht leeftijd, ontvangen van u als werkgever een bedrag gebaseerd op exact hetzelfde gelijkblijvende premiepercentage op zijn/haar persoonlijke pensioenrekening. Alle premieovereenkomsten zijn gebaseerd op één vast premiepercentage. Bestaande premieregelingen met een stijgende premiestaffel mogen worden voortgezet voor huidige werknemersgroep.  Voor nieuwe werknemers wordt de vlakke beschikbare premie verplicht.

#3 Geen garanties meer

Voor iedereen wordt de premie belegd. Afhankelijk van de uitvoerder, wordt er collectief of op basis van het persoonlijke risicoprofiel van de werknemer belegd. De berekening van de pensioenverplichtingen met de rekenrente en het gebruik van de dekkingsgraad komen te vervallen.

#4 Opgebouwde (middelloon)rechten

Om de problematiek met de dekkingsgraad te beëindigen, is het noodzakelijk dat ook de opgebouwde rechten worden ingebracht in het nieuwe contract. De zachte garanties worden omgezet naar persoonlijke beleggingskapitalen. De wijze waarop is nog een punt van aandacht. De omzetting kan op werknemersbezwaren stuiten. Het individuele bezwaarrecht hiertegen is buiten werking gezet..

#5 Compensatie

Berekeningen tonen aan dat het nieuwe pensioencontract in veel gevallen een voordeel oplevert. Naast de verwachte hogere beleggingsresultaten, vormen de pensioenfondsen een solidariteitsreserve waarmee grote ups en downs afgevlakt worden. Mochten er deelnemers zijn die nadeel ondervinden, dan wordt hier een passende compensatie voor gezocht. Voor pensioenregelingen ondergebracht bij pensioenverzekeraars en premiepensioeninstellingen (PPI’s) is geen compensatieregeling overeengekomen. Hier is voor een compromis gekozen; de huidige premiestaffel mag voor bestaande werknemers gehandhaafd blijven.

#6 Introductie maximale premiegrens

Er komt een maximale fiscale premiegrens voor alle pensioencontracten. Op basis van de huidige inzichten bedraagt de fiscale premiegrens 30% van de pensioengrondslag, exclusief kosten- en risico-opslagen.

#7 Veel Pensioenfondsen indexeren weer sinds 01-07-2022

Per 1 juli 2022 geeft de wet meer ruimte aan pensioenfondsen om pensioenen te kunnen indexeren. Dit betekent dat wij mogelijk een extra indexatie kunnen toekennen, bovenop de indexatie van begin 2022. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden. De stijgende marktrente zorgt ervoor dat de dekkingsgraden van de meeste pensioenfodnsen zeer sterk verbeterd zijn in 2022

#8 Aandachtspunten voor werkgevers

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om voor de overstap naar de nieuwe pensioenregeling een transitieplan op te stellen. Het transitieplan (inclusief compensatieregeling en werknemersoverzicht oud versus nieuw) vormt de basis voor het verzoek tot wijziging van de regeling richting de ondernemingsraad. In geval van een bedrijfstakpensioenfonds, ligt deze rol vaak bij sociale partners.

#9 Aandachtspunten voor werknemers

Omdat de pensioeninleg voor iedereen gelijk wordt, gaan jonge deelnemers meer pensioen opbouwen dan nu het geval is; naarmate zij ouder worden bouwen zij minder pensioen op. Immers hoe jonger je bent, hoe langer de inleg kan renderen.

De introductie van gunstige fiscale regelgeving zorgt ervoor dat werknemers gezond de pensioendatum kunnen bereiken. Werknemers kunnen daardoor eerder en al dan niet gedeeltelijk met pensioen door inzet van:

  • Mogelijkheid om op de pensioendatum 10% van de complete waarde van de pensioenpot op te nemen en te gebruiken voor een vrije bestemming (reis, hypotheek etc).
  • Geen fiscale boete voor werkgever bij eerder stoppen met werken (tijdelijke regeling)
  • Uitbreiding naar 100 weken verlofsparen

#10 Planning pensioenakkoord

1 januari 2021   Invoering van vervroegde vertrekregeling, opname pensioenbedrag ineens en uitbreiding verlofsparen

2023      Pensioenakkoord is vertaald in wetgeving, start overstapperiode naar het nieuwe pensioenstelsel (exacte datum inwerkingtreding is niet bekend)

1 januari 2025   Transitieplan is opgesteld

1 januari 2027   Uiterste datum voor overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Op verzoek FNV wordt getoetst of de maximale overstapperiode van vier jaar wordt verkort.

1 januari 2037   Einde compensatieperiode

Voor u als werkgever kan het zeer interessant zijn om niet te wachten tot 2027 met het aangaan van de nieuwe regeling met een gelijkblijvende premie voor nieuwe of alle werknemers, maar dat nu te doen. Laat u tijdig informeren en adviseren. Een pensioenadviseur die een onafhankelijke positie inneemt, is in staat objectief pensioenadvies te leveren over zowel inhoud als de (nieuwe) uitvoerder.

Tekst: ABAB

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement