Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Highlights Brabantse bestuursakkoord | De provincie moet zo snel mogelijk van het slot

VNO-NCW Brabant Zeeland is blij dat er een half jaar na de verkiezingen eindelijk een nieuw Brabants provinciebestuur is. Er staan goede dingen in, zoals de focus op brede welvaart en het belang van de Brabantse  innovatiekracht dat aan de provincie wordt toegekend. Wat zijn de positieve en negatieve highlights voor ondernemers? En over welke onderwerpen leven er zorgen?

Als het gaat om het doorgaan van infrastructurele projecten hebben we behoefte aan daadkracht”, zegt Jan van Mourik, manager belangenbehartiging. “De verbreding van de A58 bijvoorbeeld, daar zijn we echt aan toe. Het uitstel is een landelijk besluit, maar er is in onze ogen meer ruimte voor de provincie om daarin het Rijk aan te zetten tot meer daadkracht.”

Brabant zo snel mogelijk van het slot

Van Mourik vervolgt: “Ook veel andere projecten, zoals in de woningbouw, worden belemmerd door de stikstofproblematiek.” Brabant verleent sinds 1 maart geen vergunningen meer aan plannen die leiden tot extra stikstof op beschermde natuur.

"Brabant moet echt zo snel mogelijk van het slot", aldus Van Mourik. “De provincie koppelt het aan natuurherstel, maar de bijdrage van de industrie aan de stikstofuitstoot is minimaal. Wij willen niet méér uitstoten, maar minder. Doordat de vergunningverlening nu ‘on hold’ staat, houd je verduurzaming tegen. Wij vragen het provinciebestuur om daar anders mee om te gaan, wij denken dat dat kan.”

Highlights Infrastructuur en ruimte

Wat vinden we positief?

 • De provincie gaat volop aan de slag met de bouw van 130.000 woningen tot 2030. Daarbij zet ze ook in op het versnellen van de woningbouw door aan de slag te gaan met wet- en regelgeving.
 • Grote Oogst is een belangrijke pijler! https://www.brabant.nl/subsites/groteoogst
 • Wat betreft de ontwikkeling van XXL-logistiek deelt de provincie onze visie op bedrijventerreinen. Daarin ligt de focus op toegevoegde waarde en andere maatschappelijke voorwaarden, zoals bereikbaarheid, zichtlocaties en arbeidsvraagstukken.
 • Verbreding en elektrificatie van de Maaslijn wordt concreet genoemd.
 • De verbreding van de N279 als alternatief wordt concreet genoemd.
 • De aanpak van de N629 wordt concreet genoemd.
 • De N65 en spoorombouw van Vught wordt concreet genoemd.

Wat spreekt minder aan?

 • Goed dat de provincie met de ontwikkeling van bedrijventerreinen aan de slag gaat. Het ontbreekt echter aan concrete doelen, terwijl de behoefte aan meer bedrijventerreinen op tenminste 400 hectare wordt geraamd.
 • Mobiliteit is een belangrijke pijler, waarbij de focus vooral ligt bij duurzame mobiliteit. Dit is een positieve ontwikkeling, echter ontbreekt het ook hieraan aan concrete acties en blijven we vooral hangen in concepten als ‘Mobility as a service’ of ‘deelmobiliteit’. Hoe zich dit vertaalt in concrete oplossing voor burgers en bedrijven blijft onduidelijk.
 • Aanleg van infrastructuur ligt grotendeels stil. De provincie geeft vooral aan mee te willen denken aan oplossingen, zoals stikstofruimte zoeken en berekeningen maken. De echte verantwoordelijkheid voor het oplossen van de problemen leggen echter ze bij het Rijk en ministeries. Wij verwachten van de provincie een hoger ambitieniveau.
 • Het is goed dat de provincie actief met de veranderende rol van de luchtvaart aan de slag gaat. Het ontbreekt echter concreet aan de wijze waarop dit gebeurt.

Highlights economie, milieu en duurzaamheid

Wat vinden we positief?

 • Aandacht voor innovatie, gelet op het Brabantse innovatiepotentieel.
 • Aandacht voor haalbare en betaalbare energie voor iedereen: pragmatisch energiebeleid dus, zonder de doelstelling van de energietransitie uit het oog te verliezen.
 • Vergunningverlening Wet Natuurbeheer weer op gang krijgen en daarmee ontwikkelruimte voor het bedrijfsleven. Dat is nodig om innovatie mogelijk te maken.

Wat willen wij aanscherpen?

 • Het weer op gang brengen van de vergunningverlening wordt gekoppeld aan het versterken van de natuur. Dat wijzen wij af. Natuurlijk moet de natuur versterkt worden, het bedrijfsleven wil daar ook op aangesproken worden in die zin dat de uitstoot van CO2 en stikstof verder moet dalen, maar het op deze wijze koppelen wordt afgewezen omdat dat de economie op slot houdt zonder dat er een verband hoeft te zijn met het versterken van de natuur, deze formulering biedt niet de ruimte voor innovatie die elders in de plannen wordt genoemd en die de provincie wil bevorderen
 • Stimuleren Grote Oogst – verduurzaming grote bedrijventerreinen – wordt toegejuicht, maar daarbij moet verminderen van CO2 uitstoot centraal staan. Verminderen stikstofuitstoot is cruciale bijvangst, maar de winst voor de natuur in Brabant aan koppelen is niet zinvol omdat de bijdrage van de industrie aan de depositie van stikstof is zo gering dat verlaging geen groot effect op de kwaliteit van de natuur zal hebben

Highlights Arbeidsmarkt en onderwijs

Wat vinden we positief?

 • Aandacht voor brede welvaart, bijvoorbeeld via ‘Brabant Leert’: een scholingsplatform waar alle Brabanders een opleiding, cursus of loopbaanadvies kunnen krijgen.
 • De start van traineeships voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Trainees gaan aan de slag bij mkb’ers die bijvoorbeeld werken aan de energietransitie.
 • Het ‘Brabants Migratie Informatiepunt’, waarmee de provincie en arbeidsmarktregios meertalige informatie en advies organiseren voor arbeidsmigranten en hun werkgevers.

Waar hebben we zorgen over?

De gematigde rol die de provincie zichtzelf toeschrijft op het gebied van arbeidsmigrantenhuisvesting. De provincie wil ‘faciliteren’ dat er flexibele huisvesting in de buurt van werkzaamheden mogelijk wordt. Echter zien we dat plannen bij gemeenten geregeld geen draagvlak vinden, waardoor locatieontwikkeling erg langzaam verloopt en de druk op de reguliere woningvoorraad toeneemt. Wij zien een meer aanjagende rol voor de provincie richting gemeenten, breder dan alleen via de PACT-tafel.

Vragen of meer informatie?

Neem contact op met onze belangenbehartigers:

Jan van Mourik, manager belangenbehartiging en lobbyist milieu en duurzaamheidMilieu en duurzaamheid
Jan van Mourik, manager belangenbehartiging, milieu en duurzaamheid
mourik@vnoncwbrabantzeeland.nl of 06 – 25 05 15 09

 

 

Arbeidsmarkt en onderwijs
Anne Deelen, belangenbehartiger Arbeidsmarkt en onderwijs
deelen@vnoncwbrabantzeeland.nl, 06-24359180

 

 

Infrastructuur en ruimte
Rik Derksen, belangenbehartiger Infrastructuur en ruimte
derksen@vnoncwbrabantzeeland.nl, 06-59947415

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement