Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Het pensioenakkoord in vogelvlucht [ABAB]

Nu ook de FNV heeft ingestemd met de uitgangspunten van het pensioenakkoord, is het tijd om de balans om te maken. Wat houdt het pensioenakkoord op grote lijnen in, welke gevolgen heeft dit voor u als werkgever en voor uw werknemers en wanneer treedt het in werking? Eén ding is zeker, alle bestaande pensioenregelingen wijzigen.

Geen middelloonregelingen meer

Middelloonregelingen zijn niet meer mogelijk. Iedereen stapt over op een beschikbare premie. Niet de uitkering, maar de premie vormt het uitgangspunt van de pensioenregeling. Dat betekent dat alleen een premieovereenkomst nog mogelijk is. Eind- en middelloonregelingen behoren definitief tot het verleden.

 Voor alle werknemers dezelfde premie

Werknemers, ongeacht leeftijd, ontvangen van u als werkgever een bedrag gebaseerd op exact hetzelfde gelijkblijvende premiepercentage op zijn/haar persoonlijke pensioenrekening. Alle premieovereenkomsten zijn gebaseerd op één vast premiepercentage. Bestaande premieregelingen met een stijgende premiestaffel mogen worden voortgezet voor huidige werknemers. Alleen voor nieuwe werknemers wordt de vlakke beschikbare premie verplicht.

 Geen garanties meer

Voor iedereen wordt de premie belegd. Afhankelijk van de uitvoerder, wordt er collectief of op basis van het persoonlijke risicoprofiel van de werknemer belegd. De berekening van de pensioenverplichtingen met de rekenrente en het gebruik van de dekkingsgraad komen te vervallen.

 Opgebouwde (middelloon)rechten

Om de problematiek met de dekkingsgraad te beëindigen, is het noodzakelijk dat ook de opgebouwde rechten worden ingebracht in het nieuwe contract. De zachte garanties worden omgezet naar persoonlijke beleggingskapitalen. De wijze waarop is nog een punt van aandacht. De omzetting kan op werknemersbezwaren stuiten. Wel is de verwachting dat er een collectief bezwaarrecht volgt.

 Compensatie

Berekeningen tonen aan dat het nieuwe pensioencontract in veel gevallen een voordeel oplevert. Naast de verwachte hogere beleggingsresultaten, vormen de pensioenfondsen een solidariteitsreserve waarmee grote ups en downs afgevlakt worden. Mochten er deelnemers zijn die nadeel ondervinden, dan wordt hier een passende compensatie voor gezocht. Voor pensioenregelingen ondergebracht bij pensioenverzekeraars en premiepensioeninstellingen (PPI’s) is geen compensatieregeling overeengekomen. Hier is voor een compromis gekozen; de huidige premiestaffel mag voor bestaande werknemers gehandhaafd blijven.

 Introductie maximale premiegrens

Er komt een maximale fiscale premiegrens voor alle pensioencontracten. Op basis van de huidige inzichten bedraagt de fiscale premiegrens 33% van de pensioengrondslag, exclusief kosten- en risico-opslagen.

 Pensioenkortingen in 2021 zo goed als van de baan

Pensioenfondsen die op 31 december 2020 een dekkingsgraad hebben van meer dan 90%, hoeven in 2021 geen korting van pensioenrechten en pensioenaanspraken door te voeren.

Aandachtspunten voor werkgevers

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om voor de overstap naar de nieuwe pensioenregeling een transitieplan op te stellen. Het transitieplan (inclusief compensatieregeling en werknemersoverzicht oud versus nieuw) vormt de basis voor het verzoek tot wijziging van de regeling richting de ondernemingsraad. In geval van een bedrijfstakpensioenfonds, ligt deze rol vaak bij sociale partners.

Aandachtspunten voor werknemers

Omdat de pensioeninleg voor iedereen gelijk wordt, gaan jonge deelnemers meer pensioen opbouwen dan nu het geval is; naarmate zij ouder worden bouwen zij minder pensioen op. Immers hoe jonger je bent, hoe langer de inleg kan renderen.

De introductie van gunstige fiscale regelgeving zorgt ervoor dat werknemers gezond de pensioendatum kunnen bereiken. Werknemers kunnen daardoor eerder en al dan niet gedeeltelijk met pensioen door inzet van:

  1. mogelijkheid om op de pensioendatum 10% van de complete waarde van de pensioenpot op te nemen en te gebruiken voor een vrije bestemming (reis, hypotheek etc).
  2. geen fiscale boete voor werkgever bij eerder stoppen met werken (tijdelijke regeling)
  3. uitbreiding naar 100 weken verlofsparen

Planning pensioenakkoord

1 januari 2021 Invoering van vervroegde vertrekregeling, opname pensioenbedrag ineens en uitbreiding verlofsparen
1 januari 2022 Pensioenakkoord is vertaald in wetgeving, start overstapperiode naar het nieuwe pensioenstelsel.
1 januari 2024 Transitieplan is opgesteld
1 januari 2026 Uiterste datum voor overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Op verzoek FNV wordt getoetst of de maximale overstapperiode van vier jaar wordt verkort.
1 januari 2036 Einde compensatieperiode

Voor u als werkgever kan het zeer interessant zijn om niet te wachten tot 2026 met het aangaan van de nieuwe regeling met een gelijkblijvende premie voor nieuwe werknemers, maar dat nu te doen. Voor deze werknemers voorkomt u daarmee immers een compensatielast in de toekomst. Laat u tijdig informeren en adviseren. Een pensioenadviseur die een onafhankelijke positie inneemt, is in staat objectief pensioenadvies te leveren over zowel inhoud als de (nieuwe) uitvoerder.

ABAB Accountants en Adviseurs

Bart van de Wouw
Senior pensioenadviseur

 

 

 

 

Meer informatie over onze strategische partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement