Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Vakantie en verzuim: de rechten en plichten | Newtone

Vakantie en verzuim van een werknemer is een veel voorkomende combinatie waar vrijwel iedere werkgever mee te maken krijgt. Het is niet alleen een combinatie die vaak voorkomt, maar ook een onderwerp waar veel onduidelijkheid over heerst. Daarom nemen wij u in dit artikel graag mee in de rechten en plichten van zowel de werknemer als de werkgever.

Vakantiedagen en verzuim

Er zijn twee mogelijke situaties waarbij er sprake is van een combinatie van vakantie en verzuim. Allereerst de situatie waarbij een arbeidsongeschikte werknemer op vakantie wil gaan. Ten tweede de situatie waarin een werknemer ziek wordt tijdens een vakantie. In beide situaties is er een aantal zaken waar u als werkgever rekening mee dient te houden. In de onderstaande alinea’s lichten wij dit graag toe.

Arbeidsongeschiktheid en op vakantie gaan

Ook wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is, is er het recht om vakantiedagen op te nemen. De werknemer dient via de reguliere route een vakantieverzoek in bij de werkgever, waarna u als werkgever de aanvraag in behandeling neemt. Een verzoek om vakantie op te nemen waarbij er geen sprake is van een medische belemmering van de werknemer, mag niet zomaar worden geweigerd. Daarnaast is het van belang dat een werknemer tijdens een vakantie niet in de mogelijkheid is om te voldoen aan de re-integratie activiteiten. Om te kunnen oordelen of de vakantieaanvraag wel of niet geaccepteerd kan worden, is het verstandig om als werkgever altijd in overleg te treden met de bedrijfsarts. Soms bespreekt een werknemer dit zelf al met de bedrijfsarts en geeft de bedrijfsarts op basis hiervan een advies.

Afschrijven van vakantiedagen

Na het overleg met de bedrijfsarts dient er gekeken te worden naar het afschrijven van de vakantiedagen. Afhankelijk van de vraag of de werknemer volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, mogen vakantiedagen worden afgeschreven. Wanneer er sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid en de werknemer niet in staat wordt geacht tot re-integratie, mogen de vakantiedagen niet zomaar worden afgeschreven. De werknemer dient hier nadrukkelijk mee in te stemmen. Daarnaast adviseren wij om ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid schriftelijk overeen te komen dat de dagen worden afgeschreven.

Concluderend is het zonder schriftelijke toestemming van de werknemer niet mogelijk om zomaar vakantiedagen af te schrijven. Als werkgever dient u schriftelijk met de werknemer overeen te komen dat de vakantiedagen tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid worden afgeschreven.

Loondoorbetaling

Wanneer een arbeidsongeschikte werknemer vakantiedagen opneemt, ontvangt de werknemer over deze dagen 100% doorbetaling van het loon, ongeacht het loondoorbetalingspercentage bij ziekte dat lager kan zijn dan de gebruikelijke loonbetaling. Na de opname van de vakantiedagen is de afspraak met betrekking tot de hoogte van de loondoorbetaling tijdens ziekte weer van toepassing.

Opbouw van vakantiedagen

Naast de opname van het verlof zijn er ook regels van toepassing voor de opbouw van vakantiedagen wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is. Bij de opbouw van vakantiedagen wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. In de wet is vastgelegd dat een arbeidsongeschikte werknemer recht heeft op de opbouw van de wettelijke verlofdagen. Voor de opbouw van de bovenwettelijke vakantiedagen is het mogelijk om hiervan af te wijken. Dit dient schriftelijk overeengekomen te worden in de arbeidsovereenkomst, het bedrijfsreglement of dient te zijn vastgelegd in een cao. Zonder schriftelijke vastlegging bouwt de arbeidsongeschikte werknemer ook de bovenwettelijke verlofdagen op.

Ziek tijdens vakantie

Naast de situatie waarin een arbeidsongeschikte werknemer op vakantie gaat, is het mogelijk dat een werknemer ziek wordt op of tijdens een vakantie. Wanneer een werknemer tijdens een vakantie ziek wordt, dient dit volgens de gebruikelijke ziekmeldprocedure doorgegeven te worden aan de werkgever, doch uiterlijk binnen 24 uur. Aanvullend dient de werknemer een doktersverklaring (in het Nederlands, Engels of Duits) te overleggen waarin is vermeld dat de werknemer ziek is. Wanneer de werknemer aan deze voorwaarden voldoet, heeft de werknemer het recht om zijn vakantiedagen tijdens ziekte terug te ontvangen. De vakantiedagen worden in dit geval omgezet in ziektedagen.

Ziektedag aanmerken als vakantiedag?

Los van het feit of een werknemer op vakantie is op het moment dat de werknemer ziek wordt, is het mogelijk om schriftelijk overeen te komen dat de eerste (of een aantal) ziektedag(en) bij een ziekmelding mag worden aangemerkt als vakantiedag(en). Dit is toegestaan met een maximum tot het aantal bovenwettelijke vakantiedagen waar een werknemer op jaarbasis recht op heeft. Zoals aangegeven kan dit niet zomaar worden gedaan. Dit dient schriftelijk overeengekomen te zijn in de arbeidsovereenkomst, vastgelegd te zijn in het bedrijfsreglement of opgenomen in een cao. Wanneer dit niet schriftelijk is vastgelegd, is het niet mogelijk om een of meerdere ziektedagen aan te merken als een vakantiedag.

Het is verstandig bovenstaande zaken op te nemen in het bedrijfs- en/of ziekteverzuimreglement, zodat de werknemers op de hoogte zijn waar zij recht op hebben wanneer zij arbeidsongeschikt zijn en op vakantie willen gaan, en wat te doen wanneer de werknemer ziek wordt tijdens een vakantie.

Heeft u nog vragen over vakantie en verzuim?

Neem dan vrijblijvend contact op met Joyce Govers-Trommelen via +31 (0)416 41 06 41 of stuur een mail naar joyce.trommelen@newtone.nl


Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement