Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Kleine tegenvaller voor pensioenfondsen: wat betekent dit voor u als werkgever? | Aon

Welke invloed heeft COVID-19 op de levensverwachting in Nederland? De impact lijkt voor de lange termijn mee te vallen blijkt uit de tweejaarlijkse Prognosetafel AG2022 die het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) op 13 september heeft gepubliceerd. De levensverwachting blijkt zelfs alleen maar sneller te stijgen. In dit artikel leest u welke impact dit heeft op de AOW-leeftijd, de voorzieningen en de pensioenpremie.

Levensverwachting stijgt sneller dan verwacht

Het AG heeft becijferd dat de levensverwachting in Nederland blijft stijgen en sneller dan eerder werd verwacht. Op basis van historische waarnemingen wordt verwacht dat de levensverwachting van vrouwen in Nederland wat harder stijgt dan de levensverwachting van mannen in Nederland. Verder is de berekeningsmethodiek voor de sterftekansen voor hoge leeftijden (boven 90 jaar) aangepast, hetgeen ook een verhogend effect heeft op de levensverwachting. Ten opzichte van de Prognosetafel AG2020 neemt de levensverwachting bij geboorte voor zowel mannen als vrouwen toe. Voor jongens geboren in 2023, stijgt de levensverwachting van 89,5 naar 90,0 jaar. Voor meisjes stijgt de levensverwachting van 91,9 naar 92,8.

Coronacrisis nauwelijks effect op levensverwachting

De coronacrisis heeft in 2020 en 2021 geleid tot meer sterfte dan normaal, zogenoemde oversterfte. Er is wereldwijd vastgesteld dat het COVID-virus alleen voor ouderen de kans op sterfte sterk laat toenemen. Ook jongeren kunnen ernstig ziek worden en langdurige klachten houden, maar overlijden van mensen jonger dan 55 jaar door het COVID-virus komt vrijwel niet voor. Daarom is in de nieuwe Prognosetafel alleen voor 55-plussers rekening gehouden met de effecten van COVID.

Impact COVID-19 op sterftekans verdwijnt langzaam

Het AG constateert dat het COVID-19-virus minder dodelijk is geworden, doordat de ernst van het ziektebeeld is afgenomen en er sprake is van een hoge vaccinatiegraad. Het genootschap gaat ervan uit dat de impact van COVID-19 op de sterftekansen na een aantal jaren verdwijnt. Hierdoor is het effect op de levensverwachting verwaarloosbaar, met de aantekening dat er nog veel onzekerheden zijn ten aanzien van COVID-19 en de impact ervan op de levensverwachting.

Effecten op voorziening en premie

De hogere inschatting van de levensverwachting leidt voor een gemiddeld pensioenfonds tot ongeveer 0,8% stijging van de voorziening pensioenverplichtingen. De verschillen per fonds zijn relatief beperkt. Voor pensioenfondsen met een gemiddeld wat jonger deelnemersbestand zal de stijging waarschijnlijk een paar tienden van procenten groter zijn. Voor de ‘grijzere’ pensioenfondsen is de stijging naar verwachting juist een paar tienden van procenten kleiner.

Door de overgang op de nieuwe prognosetafel zal de actuele dekkingsgraad gemiddeld zo’n
1%-punt dalen. Het risico op kortingen bij pensioenfondsen blijft overigens laag. De premie neemt met circa 1% toe. Voor pensioenfondsen die hun premie dempen op basis van verwacht rendement is het effect minder groot dan voor fondsen die hun premie niet dempen. Als de pensioenregeling voorziet in opbouw van partnerpensioen is het effect wat groter dan bij pensioenregelingen waarbij het partnerpensioen volledig op risicobasis is verzekerd.

Gevolgen voor AOW-leeftijd

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd in de toekomst minder hard wordt aangepast aan de levensverwachting. Elk jaar dat de levensverwachting toeneemt, wordt de AOW-leeftijd met acht maanden verhoogd. Hierbij wordt uitgegaan van de levensverwachting volgens het CBS.

AOW-leeftijd zal iets harder stijgen

Momenteel is de AOW-leeftijd gelijk aan 66 jaar en 7 maanden. Dit wordt in 2023 66 jaar en 10 maanden, en in 2024 tot en met 2027 is de AOW-leeftijd 67 jaar. Uitgaande van de door het AG verwachte ontwikkeling van de levensverwachting zal de AOW-leeftijd in de toekomst iets harder stijgen. Door het pensioenakkoord en de gewijzigde trend in de levensverwachting is de verwachte AOW-leeftijd in 2040 gelijk aan 68 jaar.

Toename van voorzieningen

De toename van de stijging van de AOW-leeftijd zal veelal ook leiden tot een toename van de voorzieningen voor de premievrije voortzetting van de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid en van voorzieningen voor pensioenuitkeringen die tot de AOW-leeftijd lopen. Denk hierbij aan het arbeidsongeschiktheidspensioen, tijdelijk partnerpensioen en Anw-hiaat pensioen. Aangezien de feitelijke stijging van de AOW-leeftijd op basis van CBS-prognoses geschiedt, leidt de verwachte toename van de AOW-leeftijd nog niet direct tot een toename van de voorziening.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Voor u als werkgever kan dit eventueel een impact gaan hebben op de hoogte van de pensioenpremies of de aankoop van een pensioen. Dit is afhankelijk van de situatie hoe u uw pensioenregeling voor uw werknemers geregeld hebt via een pensioenfonds of verzekeraar.

 

Vragen of meer informatie:

Astrid van Helvoort,Director Business Development Aon
Of ga naar www.aon/pensioen

 


Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement