Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Lid worden? Klik hier

Lidmaatschapscriteria

Ledencategorieën

Onze vereniging kent drie soorten categorieën leden:

1. Ondernemingsleden

Ondernemingsleden zijn ondernemingen met een bepaalde omvang en activiteit, waarvan de hoofd- of nevenvestiging gevestigd is in de provincies Noord-Brabant of Zeeland. Zij wijzen vervolgens een of meer natuurlijke personen aan die het lidmaatschap uitoefenen. Deze personen dienen belast of medebelast te zijn met de directie dan wel de algemene leiding van de hoofd- of nevenvestiging. Directeuren van nevenvestigingen of werkmaatschappijen kunnen tot de vereniging worden toegelaten indien de nevenvestiging of werkmaatschappij voldoet aan de getalscriteria, dan wel de hoofdvestiging lid is van VNO-NCW Brabant en de werkmaatschappij of nevenvestiging naar het oordeel van het kringbestuur van voldoende gewicht is.

Ondernemingsleden betalen contributie die gebaseerd is op het aantal personen dat het bedrijf afvaardigt.

  • Voor de basiscontributie kan een lidbedrijf twee vertegenwoordigers aanwijzen (directieleden).
  • Voor meerdere vertegenwoordigers geldt per persoon het contributietarief van het volgend lidmaatschap.

Als toelatingscriterium voor de hierboven bedoelde ondernemingen wordt als richtsnoer een minimum aantal van 10 à 15 personeelsleden gehanteerd. De kringbesturen kunnen afwijken van de getalscriteria als naar hun oordeel de onderneming of ondernemer geacht wordt in belangrijke mate te zullen bijdragen aan het doel van de vereniging.

Directeuren van nevenvestigingen of werkmaatschappijen kunnen lid worden mits de nevenvestiging of werkmaatschappij voldoet aan de getalscriteria, dan wel de hoofdvestiging via een of meer personen bij de vereniging is aangesloten en de werkmaatschappij of nevenvestiging naar het oordeel van het kringbestuur van voldoende gewicht is.
Als toelatingscriterium voor de hierboven bedoelde ondernemingen geldt de hiervoor genoemde personeelsomvang.

2. Persoonlijke leden

Buitengewone leden
Buitengewone leden zijn natuurlijke personen die niet via het ondernemingslidmaatschap tot de vereniging kunnen worden toegelaten, maar van wie op grond van andere kwaliteiten redelijkerwijs verwacht mag worden dat zij zullen bijdragen aan het doel van de vereniging. Het kringbestuur beslist over de toelating van deze leden.
Voorbeeld: directeuren van provinciale/zuidelijke bureaus van branche-organisaties.

Buitengewone leden zijn voorts personen die via een onderneming waren aangesloten bij VNO-NCW Brabant Zeeland tot het moment van ontslag, deconfiture e.d. en via een buitengewoon lidmaatschap de band met VNO-NCW Brabant Zeeland behouden. De optie voor dit buitengewoon lidmaatschap is mogelijk voor twee jaar, waarna, wanneer voldaan wordt aan de lidmaatschapscriteria, het lid weer gewoon (of seniorlid) wordt, dan wel het lidmaatschap wordt beëindigd. Het kringbestuur kan een dergelijk buitengewoon lidmaatschap voor telkens een periode van twee jaar verlengen indien het bestuur daartoe voldoende gronden aanwezig acht.

Seniorleden 
Seniorleden zijn natuurlijke personen van wie de relatie met de onderneming, op grond waarvan zij aan de vereniging verbonden waren, vanwege hun leeftijd eindigt. Zij kunnen desgevraagd door het (kring)bestuur in de categorie seniorleden worden ingedeeld.

Ereleden 
Ereleden zijn natuurlijke personen die zich uitzonderlijk dienstbaar hebben gemaakt voor de vereniging. Zij worden op voorstel van het algemeen bestuur benoemd door de algemene vergadering van VNO-NCW Brabant Zeeland.

Overige persoonlijke leden
Voor de bijzondere situatie dat een persoon zich wil aansluiten bij VNO-NCW Brabant Zeeland, doch zijn onderneming het ondernemingslidmaatschap niet wenst, is aansluiting als persoonlijk lid mogelijk. Persoonlijke leden in dit geval zijn natuurlijke personen die als ondernemer belast of mede belast zijn met de directie dan wel behoren tot het op dat niveau functionerend managementteam van een onderneming of nevenvestiging en woonachtig en/of werkzaam zijn in de provincies Noord-Brabant en Zeeland.

Geassocieerd lidmaatschap

Onder bepaalde voorwaarden kunnen groepen van ondernemers of ondernemingen zich aansluiten bij het netwerk van VNO-NCW. Het dagelijks bestuur beslist, gehoord het advies van het betreffende kringbestuur.

Algemene bepalingen

Met de ondernemingen genoemd onder 1 en 2 worden onder meer gelijkgesteld:

  • universiteiten, hogescholen en andere grote scholenconglomeraten (niet individuele scholen) (indien de voorzitter van het bestuur en/of de rector magnificus vertegenwoordigd is kunnen daarenboven hoogleraren worden toegelaten, indien zij kunnen bijdragen aan het doel van de vereniging);
  • ondernemingen waarvan de overheid grootaandeelhouder is;
  • ziekenhuizen, grote verzorgings- en verpleeginstellingen;
  • kamers van koophandel en fabrieken;
  • onderzoeks- en ontwikkelingsmaatschappijen, zoals ETIN en BOM.

Ondernemingen en persoonlijke leden die voldoen aan de lidmaatschapscriteria zijn gerechtigd tot het lidmaatschap.

Ondernemingen of natuurlijke personen, die menen dat hun verzoek om toelating tot de vereniging ten onrechte is afgewezen, kunnen gemotiveerd in beroep gaan bij het dagelijks bestuur, dat vervolgens beslist.

Statuten

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement